Lorem Ipsum jest tekstem

Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum

 • Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość
 • Ma ono korzenie w klasycznej łacińskiej literaturze z 45
 • Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne
 • Jeśli masz zamiar użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepiej mieć pewność, tuta link

Standardowy blok Lorem Ipsum, używany od XV wieku, jest odtworzony niżej dla zainteresowanych.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe:
Dane adresowe:
Informacje o recepcie:

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło zrealizować zamówienia

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia recepty. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

 1. Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa (dalej „PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. realizacji zamówienia recepty w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed realizacją zamówienia recepty w ramach kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 jest niezbędne dla realizacji przez PZU Zdrowie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia recepty w ramach świadczeń zdrowotnych objętych umową abonamentu medycznego.