Teleporady to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu możesz: 

 • przedłużyć receptę na leki przyjmowane na stałe,
 • uzyskać poradę medyczną dla siebie, dziecka lub seniora,
 • omówić wyniki badań,
 • otrzymać zwolnienie lekarskie, w razie wskazań medycznych.

Specjalizacje dostępne w formie teleporad

 • internista
 • pediatra
 • ortopeda
 • endokrynolog
 • kardiolog
 • chirurg
 • alergolog
 • psychiatra
 • diabetolog
 • laryngolog
 • ginekolog
 • położna

Jak skorzystać z teleporady w ramach NFZ?

 • Zadzwoń do naszej placówki tel. (48) 386 90 60
 • Uzgodnij termin i specjalizację lekarską.
 • Lekarz oddzwoni do Ciebie w umówionym terminie.

Jak skorzystać z teleporady komercyjnej?

 • Zadzwoń do naszej placówki tel. (48) 386 90 60
 • Uzgodnij termin i specjalizację lekarską.
 • Opłać usługę, jeśli realizujesz ją poza NFZ lub pakietem medycznym PZU.
 • Lekarz oddzwoni do Ciebie w umówionym terminie.

Jaki jest koszt teleporady?

Pacjenci NFZ oraz posiadający pakiet opieki medycznej PZU otrzymują teleporady bezpłatnie.

W przypadku pozostałych pacjentów koszt teleporady wynosi od 120 zł do 160 zł. Szczegółowych informacji na temat cen udziela telefonicznie rejestracja bądź dostępne są w zakłądce CENNIK .

W celu umówienia telekonsultacji komercyjnej, napisz do nas maila na adres: teleporada@polmedic.com.pl, a my niezwłocznie skontaktujemy się, w celu umówienia wizyty.

W treści maila prosze podać:

 • imię i nazwisko
 • specjalistę - do którego chcesz umówić się na wizytę
 • numer telefonu
 • adres mailowy
 • uwagi - jeśli masz jakieś preferencje co do godziny, bądź dnia 

Jeśli jesteś już naszym Pacjentem, przyjmujesz leki na stałe, i nie potrzebujesz konsultacji z lekarzem - możesz zamówić e-Receptę online

Ważne!

Jeśli masz objawy infekcji dróg oddechowych i podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie przychodź do placówki. Zadzwoń do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub na specjalną infolinię PZU Zdrowie 22 505 11 88 – pomożemy Ci ustalić dalszy plan działania.

PONIŻSZY FORMULARZ DOTYCZY TYLKO TELEPORAD KOMERCYJNYCH

Dane identyfikacyjne i kontaktowe:

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło się skontaktować z Tobą w celu realizacji zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przedstawienie oferty:

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Polmedic w Radomiu. W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu umówienia teleporady. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do umówienia teleporady.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

 1. Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Polmedic w Radomiu. W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. umówienia wizyty lekarskiej w ramach abonamentu medycznego, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  4. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 jest niezbędne dla realizacji przez Polmedic umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową abonamentu medycznego.