Informujemy, że 31 maja 2021 roku spółka Polmedic Sp. z o.o. połączyła się ze spółką PZU Zdrowie S.A. i tym samym zakończyła proces integracji z siecią PZU Zdrowie. Jesteśmy teraz Oddziałem spółki PZU Zdrowie S.A.

Dotychczasowa działalność spółki Polmedic Sp. z o.o.  kontynuowana jest w ramach niżej wymienionego oddziału PZU Zdrowie S.A.:
PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Polmedic w Radomiu
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
REGON: 143343166-00152
NIP: 527-266-38-52


Nasi pacjenci nadal mogą korzystać z opieki lekarzy i specjalistów na dotychczasowych zasadach. Połączenie spółek Polmedic Sp. z o.o. i PZU Zdrowie S.A, nie wiąże się z dodatkowymi formalnościami. 

Dzięki integracji z PZU Zdrowie możemy jeszcze lepiej dbać o zdrowie pacjentów, oferując najwyższą jakość obsługi i bezpieczeństwa. PZU Zdrowie jest jednym z kluczowych operatorów medycznych w Polsce. Zapewnia szeroką ofertę specjalistyczną i diagnostyczną, szybki dostęp do usług w 130 własnych i 2200 partnerskich placówek medycznych w ponad 600 miastach w Polsce.

W związku z połączeniem spółek Polmedic Sp. z o.o. i PZU Zdrowie S.A. zmienił się także administrator danych osobowych. 

 1.  Od 31.05.2021 r. administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 13 (dalej „PZU Zdrowie”). Kontakt z administratorem jest możliwy mailowo pod adresem: kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby. W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.
 2. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez PZU Zdrowie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1)    objęcia świadczeniami medycyny pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
  2)    objęcia opieką zdrowotną w ramach abonamentu medycznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  3)    rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  4)    weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta;
  5)    dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  6)    prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Podanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, 3, 5  jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji świadczenia zdrowotnego. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, 4, 6, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa  dane osobowe będą przechowywane :
  a)    w przypadku danych, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1, 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  b)    w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 – do czasu odwołania zgody;
  c)    w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, 5  – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  d)    w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w pkt 2 ppkt 6 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywanie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne.